-

Young Shaman (Back)

Karelian Oak, 23″ x 19″ x 3″